Potawatomi Text

This text is an portion of the story «Jejakos Gigabé» which appears on Laura Buszard-Welcher’s Potawatomi language website.


I me se ngodek jejakok é-gche-wzhenwiwat é-nme-dgwagek wéch-gzhaték é-we-bbonshewat; nétem zhe na é-widmedwat o pi wa-majiwat neko. Iw je i é-dwagnekéwat wa-mijwat é-pich-bmodégzewat. Nangodek nyéw gon dnekiwdek é-wzhenwiwat é-nwepwankéwat wa-mijwat. Iw se ga-gish-wzhenwiwat é-wi-majiwat zhye bos-kezhyép. É-bkonyak é-gche-giwnezwat gigabések é-pich-nchiwénmowat é-wi-bmodégzewat, iw o ngot gigabé é-gi-boknekéshkwayek. Iw se niw wmezodanen é-wi-ngengot gbé-bbon é-got. Anwe é-gche-mwet.

“Ni je bzhe a-napnennak, anwe bzhe gche-mwin gbé-dbek,” é-got ni wmezodanen, “gin je gé zhe na gde-dodan giyow, é-bwa-bzedagéyen é-keno'megoyen anwe i é-wzam-kébadzin.”

Gete zhe na gbé-dbek é-mwet gigabé. Iw se kezhyép é-yawek, é-wi-majiwat zhye. Iw se gigabé é-towayek ngot wabozoyen zhiw wdeshkmodak wa-mwajen gbé-bbon.

If you are having problems viewing the language properly, please download and install one of the languagegeek fonts.
©2002-20011 Chris Harvey/Languagegeek
Last Modified: 31-Aug-2011