Please download a Languagegeek.com font to view these pages properly.
Woods Cree Text

This Woods Cree text, entitled “Encounters with bears” was spoken by Mrs. Janet Feitz. I have cosmetically modified the syllabics text given on page 58 of the book ᑰᐦᑯᒥᓇᐘᐠ ᐊᑖᒋᒧᐏᓂᐚᐘ , in that I have written preverbs (prefixes which come before the verb stem) together with the verb, instead of separated by a space. I have also changed the Roman orthography circumflex (for long vowels) into a macron. This text is pointed, so that it includes vowel length and /h/. This page uses no characters outside the Unicode standard, although the Woods Cree th-final (not found in this text) is absent from Unicode.

Pointed Syllabics

ᐁᑿ ᐆᒪ ᐯᔭᒁᐤ ᐁ ᑫᓯᑳᐠ ᐁ ᑫ ᓈᑕᖬᐯᔮᐣ, ᐁᒁᓂ ᐁᑿ ᓂᑲᐹᐣ, ᐁ ᐅᓭᐦᐊᒁᐤ ᑭᓄᓭᐘᐠ, ᐁᑿ ᑳ ᓂᑕᐏ ᐊᑯᑕᒁᐤ ᐁᑿ ᐊᒁᐚᓂᓯᕁ, ᐁ ᐍ ᐊᔭ ᐍᐢᑿᔁᒁᐤ, ᓇᒣᐢᑎᑿᐠ ᐁ ᐍ ᐅᓭᐦᐊᒁᐤ᙮ ᐁᒁᓂ ᐁᑿ ᓂᐱᒪᐦᑲᒥᑭᓯᐣ ᑭᓄᓭᐘᐠ ᐁ ᐅᓭᐦᐊᒁᐤ, ᐁᑿ ᓈᓯᐯᑎᒥᕁ ᒫᑲ ᐏᖬ ᐆᒪ ᑳ ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯᔮᐣ᙮ ᑫᑕᐦᑕᐍ ᑳ ᐯ ᓈᓯᐯᐸᐦᑖᐟ ᐁᑿ ᐊᐘ ᓂᒉᒥᓯᐢ, ᐁ ᐋᐸᓵᐱᐟ ᒫᓇ ᐃᑌ ᑳ ᐅᐦᒋᐸᐦᑖᐟ, ᐁᑯᑌ ᐁ ᐃᑖᐱᐟ, ᐁ ᓭᑭᓯᐟ, ᐁᑯᑕ ᑭᓯᐚᐠ ᐯ ᐊᐱᐤ ᐃᑕ ᐆᒪ ᑲ ᐅᓭᐦᐃᑭᓄᓭᐍᔮᐣ, ᒣᒋᓱᐏᓈᐦᑎᐠ ᐁ ᐊᔮᐠ ᓀᓯᐯᑎᒥᕁ, ᐁᑯᑕ ᐆᒪ ᑳ ᐅᓭᐦᐊᒁᐤ ᑭᓄᓭᐘᐠ᙮ ᐁᑿ ᐆᒪ ᓂᑯᐢᐱᐣ ᐁᑿ ᓂᐍᒉᐚᐤ, ᒥᑐᓂ ᑯᐢᑖᒋᐤ, ᓇᒹᐨ ᑫᒁᕀ ᓂᐚᐸᐦᑌᐣ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑯᐢᑕᕁ, ᐁᒁᓂ ᐁᑿ, ᓂᒐᒁᐚᓂᓯᕁ ᓂᑎᑐᐦᑖᐣ, ᓂᑕᑯᑖᐘᐠ ᐁᑿ ᐆᑯ ᓂᑭᓄᓭᒪᐠ ᑳ ᐍᐢᑿᔁᒁᐤ—ᐁ ᑫ ᐴᓇᒫᐣ ᐍᖬ ᒣᓇ ᐱᑕᒫ᙮ ᐁᒁᓂ ᐁᑿ ᓂᐯᐦᑐᒁᐣ ᐁᑿ, ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᓯᕁ ᐁᑯᑌ ᐁᑿ ᒣᓇ ᓂᐱᒪᐦᑲᒥᑭᓯᐣ᙮ ᐋᐢᑲᐤ ᓂᐘᖬᐚᐣ ᐁ ᓂᑕᐏ ᐴᓇᒫᐣ᙮ ᐁᑿ ᐆᒪ ᐁ ᐊᔨᑕᐦᑲᒥᑭᓯᔮᐣ, ᓂᑕᑎ ᐁᑿ ᐋᐱᐦᑖ ᑫᓯᑲᓂ ᒣᒋᓱᐣ, ᐁᒁᓂ ᐁᑿ ᓂᑎᑐᐦᑖᐣ ᐃᑕ ᑳ ᐍᐢᑿᔁᒁᐤ ᑭᓄᓭᐘᐠ, ᓂᐴᓇᓯᐣ, ᓇᒨᖬ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓂᐴᓀᐣ, ᐍᖬ ᐆᒪ ᐁ ᐃᑌᖨᐦᑕᒫᐣ ᐁᑿ ᐁ ᐍ ᑲᐏᓯᒧᐚᐣ ᐁᑿ ᐁ ᐍ ᐊᖨᐍᐱᔮᐣ᙮ ᐁᒁᓂ ᐁ ᑫ ᐴᓇᓯᔮᐣ, ᐁᒁᓂ ᓂᐯᐦᑕᑿᐣ ᐁᑿ, ᐁᒁᓂ ᐁᑿ ᓂᑲᐏᓯᒧᐣ ᐁ ᐸ ᐱᒥᓯᓂᔮᐣ ᐁ ᐊᔭᒥᐦᒋᑫᔮᐣ, ᑫᑕᐦᑕᐍ ᐁᑿ ᒫᑲ ᐊᐘ ᓂᒉᒥᓯᐢ, ᓲᐢᒁᐨ ᐁᑿ ᑿᔭᐢᐠ ᒥᑭᓯᒧᐤ, ᑿᔭᐢᐠ ᐁ ᑯᐢᑖᒋᐟ᙮ ᐁᒁᓂ ᓂᑌᑇᑖᐤ ᐁᑿ, “ᐴᓊᐏᑕ”᙮

 

Roman Orthography

Īkwa ōma pīyakwāw ī-kīsikāk ī-kī-nātaðapīyān, īkwāni īkwa nikapān, ī-osīhakwāw kinosīwak, īkwa kā-nitawi-akotakwāw īkwa akwāwānisihk, ī-wī-aya-wīskwaswakwāw, nimīstikwak ī-wī-osīhakwāw. Īkwāni īkwa nipimahkamikisin kinosīwak ī-osīhakwāw, īkwa nāsipītimihk māka wiða ōma kā-itahkamikisiyān. Kītahtawī kā-pī-nāsipīpahtāt īkwa awa nicīmisin, ī-āpasāpit māna itī kā-ohcipahtāt, īkotī ī-itāpit, ī-sīpisit, īkota kisiwāk pī-apiw ita ōma ka-osīhikinosīwīyān, mīcisowināhtik ī-ayāk nīsipītimihk, īkota ōma kā-osīhakwāw kinosīwak. Īkwa ōma nikospin īkwa niwīcīwāw, mitoni kostāciw, nimwāc kīkwāy niwāpahtīn anima kā-kostahk, īkwāni īkwa, nacakwāwānisihk nititohtān, nitakotāwak īkwa ōko nikinosīmak kā-wīskwaswakwāw—ī-kē-pōnamān wiða mīna pitamā. Īkwāni īkwa nipīhtokwān īkwa, wāskahikanisihk īkotī īkwa mīna nipimahkamikisin. Āskaw niwaðawān ī-nitawi-pōnamān. Īkwa ōma ī-ayitahkamikisiyān, nitati īkwa āpihtā kīsikani mīcison, īkwāni īkwa nititohtān ita kā-wīskwaswakwāw kinosīwak, nipōnasin, namōða mistahi nipōnīn, wīða ōma ī-itīðihtamān īkwa ī-wī-kawisimowān īkwa ī-wī-aðiwīpiyān. Īkwāni ī-kī-pōnasiyān, īkwāni nipīhtokwān īkwa, īkwāni īkwa nikawisimon ī-pa-pimisiniyān ī-ayamihcikīyān, kītahtawī īkwa māka awa nicīmisin, sōskwāc īkwa kwayask mikisimow, kwayask ī-kostācit. Īkwāni nitīpwātāw īkwa, “pōnwīwita.”

Home

Previous Page

Last Update: August 21, 2008