Plains Cree Text

This Plains Cree text, entitled “Speaking Cree and Speaking English” was spoken by Mrs. Sarah Whitecalf. I have cosmetically modified the syllabics text given on page 4 of the book ᑭᓀᐦᐃᔮᐏᐏᓂᓇᐤ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ, in that I have written preverbs (prefixes which come before the verb stem) together with the verb, instead of separated by a space. I have also added paragraph indentations and have changed the Roman orthography circumflex (for long vowels) into a macron. This text is pointed, meaning that it indicates vowel length and the /h/ final. This page uses no characters outside the Unicode standard.

Pointed Syllabics

ᐁᑯᓯ ᒫᑲ ᐁᑎᑵ ᐊᓂᒪ ᑳᐃᑘᐟ ᐊᐘ ᐅᐢᑭᓃᑭᐤ, ᒥᔼᓯᐣ, ᑮᐢᐱᐣ ᑕᑲᑵᓂᓯᑐᐦᑕᒣᐠ ᐁᑿ ᒦᓇ ᑕᑲᑵᒥᑐᓂᐑᒋᐦᐃᓱᔦᐠ ᐊᓂᒪ, ᐆᒪ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᑭᐢᐱᐣ ᑭᓅᐦᑌᑭᐢᑫᔨᐦᑌᓈᐚᐤ᙮ ᐆᒪ ᐆᑌ ᑳᐃᑕᐱᔮᕽ ᓵᐢᑿᑑᐣ, ᐁᑯᓯ ᐃᓯ ᐆᒪ ᓂᑲᑵᒋᒥᑲᐏᓈᐣ ᑮᑿᕀ ᐁᓅᐦᑌᑭᐢᑫᔨᐦᑕᐦᑭᐠ ᐁᑯᓯ ᐃᓯ ᐆᒪ, ᐹᐦᐯᔭᐠ ᐆᒥᓯ ᐃᓯ ᓂᑮᑭᑐᑎᑯᓈᓇᐠ, “ᑮᒁᕀ ᐊᓂᒪ ᐁᐘᑯ᙮ ᑖᓂᓯ ᐊᓂᒪ ᐁᐘᑯ ᐁᐃᑘᒪᑲᕽ ᐲᑭᐢᑵᐏᐣ᙮” ᐁᑯᓯ ᐃᑘᐘᐠ, ᐁᐘᑯ ᐊᓂᒪ ᐁᑲᑵᒋᒥᑯᔮᐦᑯᐠ, ᐁᑯᓯ ᐏᔭ ᐁᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒫᕽ ᐊᓂᒪ, ᑮᒁᕀ ᑳᓅᐦᑌᑭᐢᑫᔨᐦᑕᐦᑭᐠ, ᐁᑯᓯ ᓂᑕᑎ ᐑᐦᑕᒪᐚᓈᓇᐠ, ᐁᑯᓯ ᐁᐃᓰᐦᒋᑫᔮᕽ ᐆᑌ ᓵᐢᑿᑑᐣ, ᐁᑿ ᐯᔭᑿᔭᐠ ᐊᓂᒪ ᐁᑯᓯ ᐃᓯ ᐆᒪ ᐁᐊᐱᔮᕽ, ᐁᑿ ᐯᔭᑿᔭᐠ ᒦᓇ ᐃᐦᑕᑯᐣ = ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒼ ᐊᐘ ᐊᓂᒪ ᐃᑕ ᒦᓇ ᐁᐊᐱᔮᕽ = ᐁᑯᑕ ᐱᓯᓯᐠ ᑫᐦᑌ ᐊᔭᐠ᙮ ᐁᑯᑕ ᐁᑿ ᐁᑯᓂᐠ ᑳᓂᑕᐍᔨᐦᑕᐦᑭᐠ, ᒣᒁᐨ ᐆᒪ ᐁᐘᑯ ᐆᒪ ᐁᑿ ᑳᓅᒋᐦᑖᒋᐠ, ᐁᑯᑕ ᐊᓂᒪ ᓂᐑᒋᐦᐃᐚᐣ᙮ 

ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᐁᑿ ᐁᐘᑯ, ᓇᒨᔭ ᐱᑯ ᐆᒪ ᑭᔮᓇᐤ ᐆᒪ ᑳᐃᓯᓀᐦᐃᔭᐍᔭᕽ, ᓇᒨᔭ ᐱᑯ ᐁᐘᑯ, ᓇᓈᑐᕽ ᐆᑭ ᐍᒌᑅᔮᓂᐘᐠ ᓇᐦᑲᐏᔨᓂᐘᐠ ᑇᑕᐠ, ᐅᐢᑳᔭᐠ ᐆᑭ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐁᐘᓂᐦᑖᒋᐠ ᐲᑭᐢᑵᐏᐣ, ᐁᑿ ᐆᑭ ᐁᐃᑘᒋᐠ ᓇᐦᑲᐏᔨᓂᐘᐠ ᐑᐢᑕᐚᐤ, ᒥᐦᒉᐟ ᐊᓂᑭ ᐅᐢᑳᔭᐠ ᓇᒨᔭ ᐁᐋᐸᒋᐦᑖᒋᐠ ᐊᓂᒪ ᓇᐦᑲᐍᐏᐣ, ᐑᐢᑕᐚᐤ ᐅᑎᓯ ᐲᑭᐢᑵᐏᓂᐚᐤ, ᐁᑯᓯ ᐁᑿ ᐊᓂᑭ ᑫᐦᑌ ᐊᔭᐠ ᓂᑕᐍᔨᐦᑕᒷᐠ ᐑᐢᑕᐚᐤ ᐅᑑᐢᑳᔨᒥᐚᐘ ᑕᐋᐸᒋᐦᑖᔨᐟ ᐊᓂᒪ ᐅᓇᐦᑲᐍᐏᓂᐚᐤ; ᓇᒨᔭ ᐑᐋᐸᒋᐦᑖᐘᐠ ᐁᐘᑯ ᐊᓂᒪ ᐅᐲᑭᐢᑵᐏᓂᐚᐤ ᐆᑭ ᐅᐢᑳᔭᐠ, ᐃᔮᔭᐤ ᐆᒪ ᐋᑲᔮᓰᒧᐏᐣ, ᐁᐘᑯ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓇᒨᔭ ᑲᑫᑎᕽ ᐊᔨᐚᐠ ᐋᐸᒋᐦᑖᐘᐠ᙮

ᓇᒨᔭ ᒦᓇ ᐁᐑᐃᑘᔮᕽ, ᐁᐸᒁᑕᒪᐚᔮᐦᑯᐠ ᐅᐢᑳᔭᐠ ᐆᒪ ᑳᐃᑕᑐᐢᑫᒋᐠ, ᐆᒪ ᑳᐋᑲᔮᓰᒧᒋᐠ, ᑖᐻ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᒥᔼᓯᐣ ᐆᒪ, ᑳᐃᑕᑐᐢᑫᔦᐠ, ᐋᑲᔮᓰᒧᐏᐣ ᐆᒪ ᐅᐦᒋ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑭᒥᔪ ᐋᐸᒋᐦᑖᓈᐚᐤ, ᒋᑫᒫ ᓇᒨᔭ ᒥᔼᓯᐣ ᐁᑳ ᑕᐋᑲᔮᓰᒧᐟ ᐊᔨᓯᔨᓂᐤ = ᒫᒋᑯ ᓂᔭ ᐆᒪ, ᐄᐦ ᐁᓅᑐᑵᐏᔮᐣ, ᑌᐸᑯᐦᐱᒥᑕᓇᐤ ᐁᑿ ᐁᐊᑎᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᔮᐣ, ᓇᒨᔭ ᐁᐅᐦᒋᐃᐢᑰᓬᐃᐏᔮᐣ, ᓇᒨᔭ ᐃᐢᑰᓬ ᐁᐅᐦᒋᐃᑐᐦᑌᔮᐣ, ᐁᐘᑯ ᐅᐦᒋ ᒥᑐᓂ ᓂᔭ ᓀᐦᐃᔭᐤ, ᓀᐦᐃᔭᐤ ᐃᐢᑵᐤ ᒥᑐᓂ ᓂᔭ, ᐁᐘᑯ ᐅᐦᒋ ᓂᑮᐅᑎᓂᑲᐏᐣ ᐊᓂᑕ ᓵᐢᑿᑑᐣ, ᐁᑯᑕ ᐊᓂᒪ, ᐁᑯᓯ ᐃᓯ ᐆᒪ ᑮᑿᕀ ᑕᐑᒋᐦᐊᑭᐠ ᐅᐢᑳᔭᐠ ᑕᐑᐦᑕᒪᐘᑭᐠ, ᐁᐘᑯ ᐆᒪ, ᐅᓵᒼ ᐁᓀᐦᐃᔭᐍᔮᐣ ᒥᑐᓂ, ᐁᑯᓯ ᐁᑿ, ᐁᑯᑕ ᐁᑿ ᐊᓂᒪ ᐁᑿ, ᐁᐘᑯ ᐆᒪ ᐁᑿ ᑕᑲᑵᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒪᐘᑭᐠ ᐆᒪ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᐆᑭ, ᐁᑿ, ᐁᐘᑯ ᐆᒪ ᐁᑿ ᑳᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒫᓱᔦᐠ ᐆᒪ ᑳᐋᑲᔮᓰᒧᔦᐠ, ᒥᑐᓂ ᓇᐦᐃᔨᑯᕽ ᒥᔼᓯᐣ ᐁᐋᑲᔮᓰᒧᔦᐠ ᐁᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒫᓱᔦᐠ, ᒫᑲ ᐁᑿ, ᐊᔭᐊᐱᐦᑕᐤ ᐃᔨᑯᕽ ᑖᐱᐢᑰᐨ ᑕᑮᐋᐸᒋᐦᑖᔦᐠ, ᑭᓀᐦᐃᔭᐚᓈᐚᐤ, ᐁᑯᓯ ᐁᑿ, ᑿᔭᐢᐠ ᐁᑿ ᐊᓂᑕ ᑕᑲᑵᐱᒥᐸᔨᐦᑖᔦᐠ ᐊᓂᒪ ᑳᓀᐦᐃᔭᐍᔦᐠ, ᐁᑳ ᑕᑲᑵᐴᓂᐦᑖᔦᐠ, ᐁᑳ ᑕᑲᑵᐘᓂᑭᐢᑭᓯᔦᐠ ᐊᓂᒪ ᑳᓀᐦᐃᔭᐍᔦᐠ᙮

Roman Orthography

Ēkosi māka ētikwē anima kā-itwēt awa oskinīkiw miywāsin, kīspin ta-kakwē-nisitohtamēk ēkwa mīna ta-kakwē-mitoni-wīcihisoyēk anima, ōma nēhiyawēwin kīspin kinōhtē-kiskēyihtēnāwāw. Ōma ōtē kā-itapiyāhk Sāskwatōn, ēkosi isi ōma nikakwēcimikawinān kīkway, kīkway ē-nōhtē-kiskēyihtahkik ēkosi isi ōma, pāh-pēyak ōmisi isi nikī-kitotikonānak, “Kīkwāy anima ēwako? Tānisi anima ēwako ē-itwēmakahk pīkiskwēwin?” Ēkosi itwēwak, ēwako anima ē-kakwēcimikoyāhkok, ēkosi wiya ē-kiskēyihtamāhk anima kīkwāy ka-nōhtē-kiskēyihtahkik, ēkosi nitati-wīhtamawānānak, ēkosi ē-isīhcikēyāhk ōtē Sāskwatōn; ēkwa pēyakwayak anima ēkosi isi ōma ē-apiyāhk, ēkwa pēyakwayak mīna ihtakon (kiskēyihtam awa anima ita māna ē-apiyāhk), ēkota pisisik kēhtē-ayak. Ēkota ēkwa ēkonik kā-nitawēyihtahkik, mēkwāc ōma ēwako ōma ēkwa kā-nōcihtācik, ēkota anima niwīcihiwān.

Nēhiyawēwin ēkwa ēwako, namōya piko ōma kiyānaw ōma kā-isi-nēhiyawēyahk, namōya piko ēwako, nanātohk ōki wēcīpwayāniwak nahkawiyiniwak pwātak, osk-āyak ōki mistahi ē-wanihtācik pīkiskwēwin; ēkwa ōki ē-itwēcik nahkawiyiniwak wīstawāw, mihcēt aniki osk-āyak namōya ē-āpacihtācik anima nahkawēwin, wīstawāw otisi-pīkiskwēwiniwāw, ēkosi ēkwa aniki kēhtē-ayak nitawēyihtamwak wīstawāw otōsk-āyimiwāwa ta-āpacihtāyit anima onahkawēwiniwāw; namōya wī-āpacihtāwak ēwako anima opīkiskwēwiniwāw ōki osk-āyak, iyāyaw ōma ākayāsīmowin, ēwako mistahi, namōya kakētihk ayiwāk āpacihtāwak.

Namōya mīna ē-wī-itwēyāhk, ē-pakwātamawāyāhkok osk-āyak ōma kā-itatoskēcik, ōma kā-ākayāsīmocik, tāpwē mistahi miywāsin ōma, kā-itatoskēyēk, ākayāsīmowin ōma ohci mistahi kimiyo-āpacihtānāwāw; cikēmā namōya miywāsin ēkā ta-ākayāsīmot ayisiyiniw — mācika niya ōma, īh ē-nōtokwēwiyān, seventy (tēpakohkpimitanaw) ēkwa ē-ati-itahtopipnēyān, namōya ē-iskōliwiyān, namōya iskōl ē-ohci-itohtēyān, ēwako ohci mitoni niya nēhiyaw, nēhiyaw-iskwēw mitoni niya, ēwako ohci nikī-otinikawin anita Sāskwatōn, ēkota anima, ēkosi isi ōma kīkway ta-wīcihakik osk-āyak ta-wīhtamawakik, ēwako ōma, osām ē-nēhiyawēyān mitoni, ēkosi ēkwa, ēkota ēkwa anima ēkwa, ēwako ōma ēkwa ta-kakwē-kiskinohamawakik ōma nēhiyawēwin ōki, ēkwa, ēwako ōma ēkwa kā-kiskinohamāsoyēk ōma kā-ākayāsīmoyēk, mitoni nahiyikohk miywāsin ē-ākayāsīmoyek ē-kiskinohamāsoyēk, māka ēkwa, ay-āpihtaw iyikohk tāpiskōc ta-kī-āpacihtāyēk, kinēhiyawānāwāw, ēkosi ēkwa, kwayask ēkwa anita ta-kakwē-pōnihtāyēk, ēkā ta-kakwē-wanikiskisiyēk anima kā-nēhiyawēyēk.

If you are having problems viewing the language properly, please download and install one of the languagegeek fonts.
©2002-2009 Chris Harvey/Languagegeek
Last Modified: 26-Dec-2013