Please download a Languagegeek.com font to view these pages properly.

ᑕᗸᒡ Example Text

Unicode encoding

This Dakelh example was taken from a text called Musd̲z̲i ’Udada’. The story was published in the Modern Roman Orthography, and I have transcribed into Syllabics. The text below does not mark glottal stops at the beginnings of words, tone, or the underlined consonants (except as finals). There is no means in the traditional Syllabics system to mark the latter two. (You can also see another Roman orthography text online, The Name – Nak’azdli as told by Louis-Billy Prince.) Unlike the original text, I have used the guillemets « and » instead of quotation marks in the Roman, so as not to confuse the punctuation with the glottal stop symbol ’.

Please note that the following characters may not display properly, as they have not been included in Unicode: The syllabics versions of /s/ and /’/. (See Syllabarium). Also, Unicode by default places all finals at the top-line, where the Dakelh texts I’ve seen typically place them mid-line. Languagegeek.com Dakelh fonts use mid-line finals.

Please see this text in .pdf format for those who have not downloaded the font, or to see this language typeset and formatted for printing.

ᐅᑕᐧ ᐉᘯᑋ ᐈᐪ ᙨ ᙎ ᘊᔆᙌ ᘗᐪ ᙜ ᙝᐣᗝᑋ ᗣ ᙐᒡᐧᐊᐉ. ᙌᐣ ᗝᙣᐠ ᐉᘯᗌᐣ ᗸᘏᑋ ᙎ ᗘᙄᑋᘓᙆ ᐈᐪ ᑐᗏ ᑔᐣᑕ ᐉᐣᗾᙆ ᑐᘇ ᗽᘄᘄᒡᗡ. ᐣᘎ ᘊᔆᙌ ᐣᙠ ᗾᐪ ᙫᘓᐁᑋ ᗪᗏ ᐳᐪᘆ. ᐉᐣᗺ ᙨ ᐳᒡᗏ ᗟ ᙎ ᐅᑕᐧ ᙜ ᙧᑐᐣᘅ ᘇᗩᘄᒡᗞᔆ.

ᐈᐪ ᐉᘯᑋ ᐳᒡᗏ ᐉᘯᗌᐣ ᑐᘅᘓᙆ ᐊᐁ ᘇᘂᗟᐧ ᐳᐠᗕ ᘥᐧᘆᙂᐣ. ᘄᑊᘟᑋ ᐉᐣᗾᙆ ᐊᐁ ᘇᘱᐧᐉᗤᒡ ᙠ ᐅᘛ. ᐊᐣᙫ ᙤᗭ ᐅᑕ ᐉᐣᗾᙆ ᐠᗒᐣ ᘄᐧᐊ. ᑐᙝᐣᘓᙆ ᘐᘧᗝᑋ ᗘᑔᒡᘀᐉᑋ ᐉᐣᗾᙆ ᐣᐧᐊᐁᑋ ᘇᐷᑐᘆᒡᗣᑋ. ᐠᗒᐣ ᙎ ᘇᘆᙆᙩᐣ ᐁᗭ ᙎᐧ ᘐᗥᐣ. ᘐᗏ ᘆᘆᐣᙂᐪ. ᐊᐁ ᑐᘢ, ᑐᗭ ᗪᒡ ᘰᗪᑐᔆᙨ. “ᘇᘆᐣᗠᑋ, ᐠᗕ ᘧ ᘊᔆᙌ ᐣᘎᙌᑋ,” ᐳᘐᒡᘆ.

ᐁᗭ ᘐᗺ ᐳᘒᑋ, “ᐊᘆᑋ ᘑᐧ ᐣᘛᐣ ᔆᙠᐣᗥ ᙒᐣᗠ” ᘐᒡᘆ. ᐈᐪ ᙠ “ᗺᐧ ᐊᐁ ᐳᐠᗕ ᘱᐧᘄᙂᐣ” ᘆ. “ᐣᘢ ᙠᐣᗥ ᙒᐣᗠ” ᘐᒡᘆ. ᐈᐪ ᙠ “ᗺ ᐊᐁ ᐳᐠᗕ ᘱᐧᘄᔆᙂᐣ” ᘆ. ᐊᐁ ᗘᙆ ᐁᗭ ᐣᑐᐪᘆ, “ᐣᙥᘓᐣ ᙠᐣᗥ ᙒᐣᗠ, ᗽᔆ ᐣᘐᙆᐧᐈ, ᗷᔆ ᐣᘎᘃ ᗟ ᙠᐣᗥ ᙒᐣᗠ.” ᐈᐪ ᙠ, “ᗺᐧ!” ᘆ ᙅ ᐅᐪᘆ.

ᐅᑓᗾᙆ ᐊᗓᐪ ᙫᘓᐣᘅ ᘇᘆᔆᗟᙆ. ᑐᘅᘓᙆ ᐈᐣ ᙅ ᐊᗓᐪ ᙤᗭ ᐅᔆᑕ ᐉᐣᗾᙆ ᐠᗒᐣ ᘄᐧᐊ. ᐈᐪ ᘊᔆᙌ ᙜ ᘐᗠᒡᐧᐈᐣ. ᙎ ᘇᘆᒡᙣᑊᘓᙆ ᘐᙄᑋ ᘇᗣ, ᘐᙆᙌᑋ, ᑐᙉ ᗫᙆ ᗙ ᘓᘃ ᐉᐣᗾᙆ ᘐᒡ ᗙᘇᗣ.

ᑕᗘᑊᙉᑋ ᙪ ᘐᒡ ᐸᗣ ᙨ ᗪᐡᗌᐣᘓᙆ ᗡᑔᙆᐧᐊᐉᐅᐣ ᙎ ᙡᗍᑊ ᙜ ᗡᗭ ᗘᘅᑕᐣᐧᐊ ᙎ ᐣᑎ ᐁᘧᗝᑋ ᙪ ᐈᐪ ᐊᙨ ᗣ ᙜ ᐁᘧᑔᐣᐧᐊᐉ. ᐉ ᗫᙆ ᗙᘓᘃ. ᐈᐪ ᔆᗢᑐᐣ ᗣ ᗫᐪ ᘻ ᐉᐣᗾᙆ ᙩᙇ ᗪᒡ ᘐᗡᑊᗲᐪ ᐉᐣᗾᙆ ᘇᘆᗠ. ᗞᗫ ᐳᒡᗏ ᙩᐣ ᘊᔆᙌ ᙤᘇᐣᙊᐪ ᐉᐣᗾᙆ ᑐᘅᘓᙆ ᘐᒡᘆ “ᐊᐁ ᐃᐣᐧᐊᒡᐉ ᐯᘣᑋ ᐉᐣᗺ ᗰᑋ ᐸᐧᗠᔆᗥᒡ, ᗰᑋ ᘋᐟ ᒼᗭ ᗘᙓᘇᘂᔆᐧᐊᒡ ᙒ, ᐈᐪ ᙅ ᐃᐣᑕᐧ.” ᐉᐣᗾᙆ ᘐᗌ ᗙᗣ. ᐊᐁ ᙨ ᙧᑐᐣ ᘊᔆᙌ ᘑᒡᘆᑊᘗᐪ.

ᘊᙌ ᗙᗣ ᐈᐪ ᑐᘅ ᘓᙆ ᗣ ᗫᐪ ᔆᑕ ᐉᐣᗾᙆ ᐣᐧᐊᐁᑋ ᘄᘐᐧᐈᐣ. ᐊᗓᐪ ᙦᐱᒡᗱᔆ ᐈᐪ ᑎ ᙠ ᘇ ᘆᗠ. ᐊᗓᐪ ᘐᒡᗺᐉ ᐈᐪ ᘊᔆᙌ ᐃᑋ ᘇᗣᑋ. ᙧᑐᐣ ᙪᐉᘆᒡᙊᐪ ᐉᐣᗾᙆ ᗰᑋ ᘋᐟ ᘇᐡᗹ ᐉᙨ ᘐᘿᐉᘇᐣᘧ. “ᑐᐟᗓᐧ ᐣᑔ ᘇᐉᐣᗧᒡ” ᘐᒡᘆ.

ᐈᐪ ᙧ ᙡᑐᐣ ᐅᘆᐣᙂᐣ, “ᐣᑔ ᘱᐧᐅᑊᗤᒼ ᐣᙪᐣᐧᐊ ᗫᑌᔆᘆᑋ.” ᐈᐪ ᐯᐣᙫ ᘐᘇᐣᐧᐊᑊ. ᙎ ᐅᙀᐉ ᑕᑊᙩᐠ ᙐᗭ ᘇᗧᑊ ᗽᐣᐧᐊ ᙨ ᐅᘆᔆᑕᐉ. ᐈᐪ ᘊᔆᙌ ᑐᘅᘓᙆ ᘐᒡᘆ. “ᐊᗓᐪ ᐉᐣᙠ ᙒᐣᘦᐧ ᑓ ᐉᐣᗾᙆ ᙒ ᑐᘅᗠ ᙐᔆᘦᐧ ᑓ ᐣᘐᐣ ᔆᗭ ᐅᗺᐧᗡᐣᗥᒡ.”

ᐈᐪ ᘧ ᐃᒼᗪᐣ ᗪᐣᑕᑕᐧ ᐁᘢ, ᐁᗭ ᐉᐣᗾᙆ ᐈᐪ ᗘᗦᘅ ᙪᐳᘆᐣᑓ. ᗴᐠ, ᐣᘎᐣ ᑐᘅ ᘓᙆ ᐯᘣᑋ. ᘊᔆᙌ ᙩᙆ ᐉᘯ ᐉ ᙨ ᙤᗭ ᑔᙆᗡᐣ. ᐈᐪ ᐊᗓᐪ ᗥᐱᘇᐣᙄᐣ, ᘊᔆᙌ ᘐᙆᙌᑋ.

ᐈᐪ ᐁᗭ ᐊᗓᐪ ᙎ ᑐᘛ ᐉᐣᗾᙆ ᘐᗺᐣᗠᙆᗡᐉ. ᙝᐣᗝᑋ ᐃᘓ ᐅᘓᒡ ᗆᐣᙣᑊ ᙦᘤᐠ ᘇᘅ ᗪᗌ ᘆᐣᘓ. ᐈᐪ ᐅᗨᑐᒡᗷᐪ, “ᐊᐁ ᐈᑋ ᔆᘑᐧ ᔆᗭ ᘰᙄᑋᐧᐈᐣ? ᐅᒡᙌᔆ ᑕᐧ ᘊᔆᙌ ᘐᙆᙌᑋ, ᐉᐣᗾᙆ ᘓᒡ ᗙᗣ.” “ᑕᙨ ᑔ ᙥᔆ! ᑕᙨ ᑔ ᙥᔆ!” ᐳᐪᘆ ᐉᐣᗾᙆ ᑐᙝᐣ ᑐᒡᘧ ᙪ ᗙᐳᘆᙣ.

ᐈᐪ ᑌ ᙠ ᗠᙇᘓ. ᗘᙆ ᐅᘓᒡ, ᐅᘓᒡ. ᗆᐣᙣᑊ ᗰᑋ ᗠ ᐅᑕ ᘐᗌ ᘆᐣᘓ. “ᐊᐁ ᐈᑋ ᔆᘑᐧ ᔆᗭ ᘲᐣᐧᐈᑊ? ᐅᒡᙌᔆ ᑕ ᘊᔆᙌ ᘐᙆᑔᑋ ᐉᐣᗾᙆ ᘐᒡ ᗙᗣ.” ᘐᒡᘆ. “ᑕᙨ ᑔ ᙥᔆ! ᑕᙨ ᑔ ᙥᔆ!” ᘆ ᐉᐣᗾᙆ ᙝᐣᗞᙆ ᗙ ᘆᙣ.

ᙎ ᘆ ᙜ ᗪᒡ ᐁᗭ ᑌᙠ ᗠᙆᘓ. ᗘᙆ ᐣᑐᗥᐣ ᗙ ᑕᐯᑊᙉᑋ ᗟ ᘄᙐᘓ, ᗆᐣᙣᑊ ᐅᙣᐪ ᗌᘆᐣᘓ. “ᐊᗓᐪ ᑕᐯᑊᙉᑋ ᙪ ᐸᔆᘓ, ᔆᘑᐧᘓᙆ ᘊᔆᙌ ᘐᙆᙌᑋ ᐈᐣ ᐳᘄᔆᗡ, ᐊᐁᐈᑋ ᔆᗭ ᘰᙅᐣᐧᐈᐣ?” ᘐᒡᘆ. “ᑕᙨ ᑔ ᙥᔆ! ᑕᙨ ᑔ ᙥᔆ!” ᘆ ᐉᐣᗾᙆ “ᙂᐡ” ᑔᘛ ᙨ ᙧ ᗝᑋ ᙪ ᗙᐣᑐᘆᑊᑐᙇ.

’Uda’ ’ilhoh ’et ts’o soo musd̲z̲i jut cho chuntoh t’o s̲ulh’ai. Dzin tot̲s̲uk ’ilhoghun keyoh soo whuzihyaz ’et dugha dinda ’ink’ez dune k’ununúlhta. Nyoo musd̲z̲i ncha k’et ts’iyawh bugha hútni. ’Inka ts’o hulhgha te soo ’uda’ cho ts’oodunne nabonulhtus.

’Et ’ilhoh hulhgha ’ilhoghun duneyaz ’aw nanoote’ hukwa le’níz̲un. Núlch’eh ’ink’ez ’aw nalhe’ít’ulh cha ’uja. ’Ants’i t̲s̲eba us̲da ’ink’ez kwun nu’a. Duchunyaz yulatoh whudilhk’aih ’ink’ez n’awh nahídunilht’oh. Kwun soo nanizt̲s̲’un ooba soo’ yut’en. Yugha níninz̲ut. ’Aw duloo, dubá bulh lhubudústs’o. «Nanintih, kwa la musd̲z̲i nyoodzih,» huyulhni.

Oobá yuka huyih, «Anih ye’ njan schant’e s̲ínti» yúlhni. ’Et cha «Ka’ ’aw hukwa lhe’nús̲z̲un» ni. «Nloo chant’e s̲inti» yulhni. ’Et cha «Ka’ ’aw hukwa lhe’núszun» ni. ’Aw whuz oobá ndutni, «Ntsiyan chant’e s̲inti, k’us nyuz’e, k’us nyoono te chant’e sinti.» ’Et cha, «Ka’!» ni za ’utni.

’Udek’ez ’awet t̲s̲’iyanne nanistez. Duneyaz ’en za ’awet t̲s̲eba usda ’ink’ez kwun nu’a. ’Et musd̲z̲i cho yutilh’en. Soo nanilhtsulyaz yuzih nat’o, yúzdzih, dudzo bez whe yano ’ink’ez yulh whenát’o.

Dawhuldzoh ts’e yulh hat’o ts’o bunghunyaz tadiz’ai-un soo ts’ooghel cho taba whunédan’a, soo ndo oolatoh ts’e ’et ats’o t’o cho ooladín’ai. ’I bez wheyano. ’Et ts’oodun t’o bet tl’o ’ink’ez t̲s̲’uz̲ bulh yutalget ’ink’ez nanis̲ti. Musd̲z̲i didut cha yuzih nelget ts’o nanis̲ti. Tube hulhgha ts’un musd̲z̲i tsenand̲z̲ut ’ink’ez duneyaz yulhni «’Aw on’alh-i hooloh ’inka goh ha’tist’elh, goh meg mba whusananoos’alh si, ’et za onda’.» ’Ink’ez yughu whet’o. ’Aw ts’o ts’oodun musd̲z̲i yelhniljut.

Mus̲d̲z̲i whet’o ’et dune yaz t’o bed sda ’ink’ez n’awh nuyu’en. ’Awet tsaholhgus ’et do cha na nis̲ti. ’Awet yulhkai ’et musd̲z̲i ’oh nát’oh. Ts’oodun ts’einílhd̲z̲ut ’ink’ez goh meg nanki ’its’o yutl’aínanla. «Dugwe’ ndi naint’alh» yúlhni.

’Et ts’o tsoodun ’uninzun, «Ndi lhe’ult’um nts’en’a bedóosnih.» ’Et hoonts’i yunan’al. Soo ’uzoo-i dalts’uk suba nat’al k’un’a ts’o ’unisdai. ’Et musd̲z̲i duneyaz yulhni. «’Awet incha sinli’ de ’ink’ez sii duneti susli’ de nyun sba ’uka’tant’elh.»

’Et la ’ombun bundada’ ooloo, oobá ’ink’ez ’et whut’ine ts’ehuninde. Gak, nyoon dune yaz hooloh. Musd̲z̲i ts’uz ’ilho ’i ts’o tseba diztan. ’Et ’awet t’ehonanzin, musd̲z̲i yuzdzih.

’Et oobá ’awet soo duja ’ink’ez yukantiztai. Chuntoh ’oya uyalh khuntsul tsaluk nane bughu ninya. ’Et uboodulhkut, «’Aw eh sye’ sba lhuzih’en? ’Ulhd̲z̲is da’ musd̲z̲i yuzdzih, ’ink’ez yalh whet’o.» «Dats’o di tsis! Dats’o di tsis!» hutni ’ink’ez duchun dulhla ts’e whehúnit̲s̲us.

’Et doo cha tiz̲ya. Whuz uyalh, uyalh. Khuntsul goh ti us̲da yughu ninya. «’Aw eh sye’ sba lhin’el? ’Ulhd̲z̲is da’ musd̲z̲i yúzdih ’ink’ez yulh whet’o.» yúlhni. «Dats’o di tsis! Dats’o di tsis!» ni ’ink’ez chuntuz whe nit̲s̲us.

Soo ni cho bulh ooba doocha tizya. Whuz ndut’en whe dahoold̲z̲oh te nus̲uya, khuntsul ’utsut ghuninya. «’Awet dahoold̲z̲oh ts’e hasya, sye’-yaz musd̲z̲i yuzdzih ’en hunusta, ’Aw-eh sba lhuz̲an’en?» yulhni. «Dats’o di tsis! Dats’o di tsis!» ni ’ink’ez «Zung» didja ts’o ts’oo toh ts’e whendunilduz̲.
Home Previous Page Last Update: June 13, 2005