Please download a Languagegeek.com font to view these pages properly.

Languagegeek encoding

Due to the large amount of non-Unicoded characters, this text is not in the Unicode standard; one must download a languagegeek font to view this. This is an example of a Dene Tha pointed text, marking high tone. Note that your browser may wrap in such a way that a word is cut off at the end of a line, and continued on the next – my version of Explorer wraps oddly, my Netscape does not.

ᐁ ᐧ, ᐅᐧ ᐁ ᗀ, ᗀ, ᐁ  ᐃ ᐁᐧᘛᐁ ᓭᐧᐅᐧ ᐅᐧ ᐁᐧᐧ ᐅᐧ, ᐁ ᐧ, ᐧᐧ. ᐁ , ᗀ ᐨ  ᐁ ᐅᐧ  ᗰ, ᗱ ᐁ ᐅᐧ. ᐁ ᐯᐁᐧ ᐅᘔᐃ. ᐁᘚᘛ, ᘚᘛ ᐅᐧ ᐁᐁ, ᐧ ᐊᐧ, ᐅᐧ ᐧ, ᐅᐧ ᐧ ᐊ ᐅᐧ,  ᐧᗀ. ᐁ ᐅᐧ  ᐊᗂ.  ᐁᗂ  ᐨ ᐅᐧ.

ᐃ ᐊᐊ ᐅᐧ, ᓯᐁ ᗰ, ᓯᐁ ᗰ, ᐨ. ᐯᐁᐧ ᐅᘔᐃ ᐁ,  ᐃᘛ ᐅᐧ ᐁᐁ, ᗃᐊ ᐁ ᘛᗀᐊ ᐃᗃ ᗀ ᐧ.  ᐧ ᘚ ᐊᘛ ᐅᐧ ᗂᐃ ᘚᐧ ᐅᐧ ᐁᐧᓴ ᗃᐊ, ᐁᘛᐨᗴ ᐁᐧᓴᘚᘛ ᐅᐧ.  ᓱᐅ ᖈ ᐃ ᐊ ᐁᐧᓴ. ᘔ ᐧ, ᘔ ᐧ ᐁᐧᓴ. ᐃ, ᐅᐧᐨᖇ ᐁᐧᓴ ᘔ  ᐁᐧᓴ, ᕬᐧ ᐧ ᗁᐧᖙ ᐅᐧ, ᘔᐯᗀ ᐁᐧᓯᐃ ᘔ ᗀᐧ ᐁᐧᓴ. ᗀ ᐁᐧ ᐅᘔᐃ. ᓱᐅ ᐊᘛᐨᗴ ᐃ, ᐊᐊ, ᗃᐊ ᐧ ᐅ ᐁᐁ ᗰᗱ ᐅᐧ ᐧ. ᗀ ᗃᐊ ᘚ ᗀᐧ. ᐅᐧ ᐁᐧᓴ ᐁᐊ ᐅᐁ, ᐅᐁ ᐊᐨᗴ ᐁᐧᓴ. ᐁᐁ! ᗀ ᐁᐧᓴ. ᐃ ᗀ ᐁᐧᓴ, ᐁᐁ! ᖉᐧᓭ, ᘔ ᐧ. ᓱᐅᓯᐊ ᐨ ᐧ ᐁᐧᓴ, ᗃᐊ ᘚ ᐊ ᐃ ᐅᐁᗀ ᐅᐧ ᐁᐧᓴ. ᐧᗀ ᐅᐧ ᐁᐧᓴ ᐃ ᐁᐨᘚ ᘛ. ᐃ ᐁᐧᓴ ᐊᐊᐨᗯ ᓱᐅ ᐯᐧᐨᖆᐁᐅᐧ  ᐧᘚ. ᐃ ᐧ ᐧ ᐅᐧ ᐁᐧᓴ. ᐃ ᐁᐧᓴᐧᗀ ᐅᐧ ᓱᐅ ᐯᗯ ᐅᐅ, ᓭᐁ ᐃ ᐃᗃ ᐅᐧ ᐁᐧᓴ.

ᗀ ᐁᐧᓴ ᐅ ᐃ ᐁ ᐁᐧᓴ, ᘕ ᐁᐧᓴ, ᐅᐧ ᐁᐧᓴ ᗀ. ᗀ ᓱᐅ ᓭᐁ ᐁᗃ ᗀ ᐅᐧ ᓱᐅ, ᐅᐅ ᐅᐅ ᐅᐅ, ᐁᐧ ᐁᐧᓴ.  ᐧ ᓱᐅᐯᘚ ᐧ, ᐃ ᐊ (ᐧ ᐁᘛᐃ) ᓴᘕ ᐁᐧ, ᐃ ᐯᐁᐧ ᐁ ᐧ, ᐃ ᐅᐧ ᐁᐧ ᐧ ᐨ ᐅᐧ, ᐧᐅ. ᐃ ᓱᐅ ᐁᐊ ᐊᐊ ᐁᐧᓴ ᗃᐊ ᒉᐧᐃ, ᓯᐁᗱ. ᐅᐧ ᐁᐧᓴ ᐃ ᗀ ᐁᐧᓴ ᗀ ᐅᐅ, ᐅᐅ, ᐅᐅ, ᐅᐅ, ᐁᐧ ᐁᐧᓴ. ᐃ ᘚ ᘚ ᗂᐃ ᘚ ᐃ ᓱᐅ. ᐨᗱ ᐅᐧ ᐁᐧᓴᐊᐁᗀ ᓱᐅ, ᐊᐊᐨᗴ ᐨᗱ ᐁ. ᓯᐁ ᐨᘛ ᐯᐧ ᐁ ᐊᐨᗴ, ᐃ ᐅᐅ ᐧ ᖆᐨᘛ ᘛ. ᐅᐧ ᐁ ᘚᐊ ᐃᐃ ᓱᐅ ᐧᖉ ᐁᐧᓴ. ᐃ  ᐅᐧ ᐁᐧᓴ, ᐃ  ᐁᐧᓯᐃ, ᓱᐅ, ᐧ ᗴ ᐅᐧ ᗃᐊ, ᐁᐃ ᐊᐊ, ᐊᐊ. ᐃ ᐧ  ᖈ ᒉᐧᐁ, ᐅᐨᖆᐧ ᗀ ᐁᐧᓴ.  ᐧ ᐯᐁᐧ, ᐯᐁᐧ ᐧ ᐁᐧᓴ, ᐧ ᓯᐁ ᗰ ᓱᐅ ᗁ ᐅ, ᘛᐨᖆ ᐅᐧ ᓱᐅ ᗁᐧ, ᐧ. ᓯᐁ ᘛᐨᖉᐊ ᗃ  ᐁᐧᓴᗁᐃᐧ, ᐅᐧ ᐁᗁ ᐁᐧᓴ. ᐃ, ᐃ ᗃᐊ ᐅᐧ ᐁᐧᓴ ᐁ ᗃᐊ ᐃ ᐅᘚᐧ ᓯᐁ ᗰᐃ ᐆ ᐃᗃ.

ᐅᐧ ᐃ ᐁ ᐃ ᗃᐊ ᐃ ᐁ ᐨ.  ᗰ ᓱᐅᐯᐁᐧ ᐅᘔᐃ ᐆ ᐨ ᓱᐅ. ᐃ ᐁᐧᓴ ᐁ ᓱᐅ ᐁᐧ ᐊᐃ ᓱᐅ, ᐁᐧ ᐊᐃ ᓱᐅ. ᐁ ᐅᐧ ᐁ, ᓭᐧ ᐊᐆᐧ ᐁᐧᓴ,  ᐁᐧᓴ ᐯᐁᐧ ᐁ ᗂᐃᐊ. ᐊᐧ ᖉ ᐁ ᐁ. ᐯᐨᘚᐧᐅᐧ ᐁᐧᐃ ᐁ ᐊᐧ  ᐁ,  ᐁ, ᐊᐧ ᐊᐨᖇᐃ ᓱᐅ. ᐁ ᘔᐧ, ᐃ ᐨ ᘔ ᐧ. ᘔ ᐁ ᗰ  ᐁᐧᓴ ᐁ ᕫᐁᐧ ᐁᐧ, ᗃᖘ ᐁᐊ ᐃ. ᐃ ᐁᐧᓴ ᓱᐧ ᓴ ᐊᐧ ᐅᐧ, ᐁᐧᓴ ᐃ  ᐁᐧᓴ. ᐃ ᐧ, ᐯᐁᐧᒉᐧ ᐃ ᒉᐅ ᐯᐊᐁ ᐨ. ᐯᐁᐧ ᐨ ᐃ ᒉ ᐁᐧᓴ ᐃ ᐁᐧᒉᐧ, ᐯᐁᒉᐁ, ᐧ ᐁᐧᓴ ᖉ, ᐁᐧᓴ.

ᐁ ᘔ ᐧ ᐃ ᐁᐧᓴᐧ , ᐧ  ᐧ. ᐅ ᐁ ᐅᐧ ᐁᐧᓴ ᐃ ᐁᐧᒉᐧ   ᐃ ᐁ ᐃ ᘚᐊ, ᐃ ᐁᐊ ᒥ, ᒥ ᐨᗱ ᘚ ᐨᗱ ᘚ ᐁᐨᖇ ᐃᗀ ᒉᗂ. ᐃ ᐁᐧᓴ, ᐃ ᐅ ᐁ, ᖇ ᐅᐧ ᐅᐧ ᐁᐧᓴ, ᐁᗀ ᐁᐯᐧᒉ. ᐅᐧ  ᖉ, ᐨᗱ ᘛ, ᘚᐊ , ᘚᐊ  ᐁᐅᐧ ᒉᗂ ᐃ ᐁᐧᐧ ᐁᐧᓴᐧᒉᐧ ᓱᐅ. ᐁᐁ, ᓱᐅ  ᓱᐅ ᐅ ᐃ ᐁ ᐁᐧ ᐃ.

ᐅᐊ, ᖙᐊ ᐃ ᐁᐧ, ᐁᐧ ᘚ ᐃ, , , ᐁᐧ ᐁᐧᓴ ᐧ ᐅ. ! ᐁᐧᐊᐊᐨᗴ. ᐁᐧ ᘚ ᐊᐊᐨᗴ ᐃ ᐃᐧ ᐅᐧ ᓱᐅ, ᐁ ᐃ ᘔ ᗰ, ᘔ ᐧ ᐁᐃᐧ, ᘔ ᓱᐅ ᐅᐧ ᐊᐃ ᐁᐧᓴ. ᘛᐃ ᐊᐧ ᐁᐧᓴ ᐁᗀ ᐃ ᐧ ᐧ,  ᐧ ᐧ ᐁᗀ ᐅᐧ ᐨ ᐊ ᐁᐧᓴ. ᐊᐊ ᐁᗃ ᐅᐧ ᐁᐧᓴ.

Home Previous Page Last Update: June 13, 2005