Tłįchǫ Yatiì Text (Dogrib Language)

Below is an excerpt taken from the “Dogrib Overview” section of the book Doing Things the Right Way. The book is in English, and covers issues about Dene Traditional Justice.

Please note that some of the letters may not appear correctly on your screen if you are not using a relatively recent web browser. Please make sure you have the latest version and download a languagegeek font if necessary.


Dǫne edegha nàowoò gììt’ı̨ ts’ı̨ı̨wǫ ı̨lè sìı ehkw’ıats’ı̨ı̨wǫ hǫt’e nǫǫ̀. Nàowoò gììt’ı̨ ı̨lè sìı dıì gogha nàowoò gǫ̀hłı̨ lanì, wet’à dǫne nezı̨ ełexè nàdèe eyıts’ǫ wet’à dǫ edehogıhdı sı gha hòèłı̨. Nàowoò xàɂa t’à agıat’ı̨̀ı̨ sìı łą̀ą enı̨htł’è k’e dek’enègı̨ı̨tł’èe nıle. Hanìkò dıì nàowoò hǫ̀hłı̨ lanì nàowoò xàɂa t’à gı̨ı̨dà ı̨lè, nàowoò wòhda dats’ǫ ełèht’e weghàladà, wòhda ełèht’e weghàladà-le eyıts’ǫ dǫne hoìla hogehtsı̨ sìı ı̨hk’è hoìla nechà-le, ınk’è hoìla nechà.

T’asìı hazhǫ nezı̨ wek’èts’edìı nàowoò, dèe nezı̨ wek’èts’edìı tıch’aàdı, dèe k’e t’asìı dehshe, ı̨k’ǫ eyıts’ǫ dǫ sı, hazhǫ nezı̨ wek’èts’edìı sìı dǫne hazhǫ sìı nezı̨ gık’èezhǫ, wet’aɂàa deè ne t’à, dǫne, tıch’aàdı eyıts’ǫ t’asìı gomoò whela sìı ełet’à eda ne t’à. Ełexè nàts’edèe nàowoò sìı hots’et’ı̨ nàowoò weta wheɂǫ hǫt’e, eyıts’ǫ ǫhdah, cheko ayìı laà gıts’ǫ ha sìı gha nàowoò gehtsı̨ hǫt’e, nàowoò denahk’e wet’aɂàa dèe chekoa ghàgogehtǫ. Nǫdeè nı̨dè chekoa ededı̨ t’asìı hazhǫ hogıhdıì agede ha ne t’à.

If you are having problems viewing the language properly, please download and install one of the languagegeek fonts.
©2002-20011 Chris Harvey/Languagegeek
Last Modified: 24-Feb-2011