Han Text

This text is from the book Eagle Han Huch’inn Hòdök. The book was compiled from stories told in the Hän language in the Alaskan community of Eagle.

I have changed the orthography to reflect what I believe is the current standard in the Yukon. The main Hän language page describes the Alaskan vs. the Yukon writing systems.

HÈWH DÄ̀TR’OH’Į

Jëje në jëna ëts’än jëchà’ hè hùch’in. Wëcho tsël ëts’än wëjèw tsë̀l ehè chą hònłį. Ëzhèy jèwch’ìn cha në hwëhwëch’in. T’ò në̀ näsrajèhch’e, łą̈̂ hùwa hèhònträ̀.

Jëje në shin tthëk łu ha tr’ëdähoh’į. Ts’ą̈̀’ łą̈̂ łù ndlą’ ëjį. Wëlìng’ chą hònlį.

Khayts’ą̈̀’ hä̀dhäw wëzhè në, “Khay jè’ hèwh dä̀tëk-’į̀w,” jëchà’, jëną ëhè hèhnë. Ts’ą̈̀’ në jëlìng’, jëhèw’ ëts’än jëdähcha jëtthëk në khę̈̀ kày dädhëdla. Ts’ą̈̀’ tth’echù kay jà’ chèkį.

Tächë cho jì’ në chèkį, häju jì’ në̀ tayh tl’a në nèhàw. Ëzhèy në̀ hǫzǫ wënoh’į, łą̈̂ nùn tąy ndlą’ hònlį ts’ą̈̀’ në, jù’ä̀n hèwh dä̀tëk-’į̀w në̀ nįdhän.

Ts’ǒ hè në̀ ja zho tsël jètsąy. Jëjǔ chą̌ jèhk’a ts’ą̈̀’ khày ha łą̈̂ hǫ̀zǫ—nèhùhjèk. Ey tl’ä̀n në łą̈̂ hontl’ä̀t hǫshä̀’. Wëzhè në jëzho zhìt në hèwh zhì’ nzǫ ohtsey.

Hǫhshä̀ ëtl’ä̀n në jëlìng’ hè në hèwh nèlè. Ts’ą̈̀’ łą̈̂ hǫ̀zǫ hèwh dä̀h’į. Drin tsël ts’ą̈̀’ hä̀dhäw wëzhè në jënä̀n kay ts’ą̈̀’ nächèzha.

Łą̈̂ jèhlà įh shò dhòhtsąy. Jëjù ëts’än wëdzey ehè chą̀ huwa ä̀nähchèt. Ts’ą̈̀’ khày tthëk łą̈̂ hǫ̀zǫ hëhondèy’.

If you are having problems viewing the language properly, please download and install one of the languagegeek fonts.
©2008 Chris Harvey/Languagegeek
Last Modified: 02-Jan-2009