Goyogo̱hó:nǫ’ Text

Below is the begining section of the story, “How to Hunt Rabbits”, told by Reginald Henry to Marianne Mithun at Six Nations in 1978.


Shęh Niga:yę: A:hado:wa:t Gwa’yǫ’

Né:’ ne’ nę:gyęh ne’ gwa’yǫ́’ gę:s agwa:dó:wa:s tshige:ksá:’ah. Ne:’ gyę́:’ e:’ gado:gę́: nę̱hsye:’ ęhsa:dó:wa:t to:gyę́h ne’ i:só’ wagyés’ageh. Ne:’ ga:o’ ni:yǫ: tę̱hsátahahk. Gwahs ’ǫ́: gíhni’ wa’né:’ gę:s a:yę:’ toh ní:yoht tę’ tę̱hshadiyę́:di: wa’né:’ hęnǫ:gwe’dase’shǫ́:’ǫh. Ne:’ gi’ hǫ:ni’ ahí:’ gyę́:gwa’ hné:hwa’ a:gatró:wi’ gyę́:gwa’ hné:hwa’ sǫ:gá:’ah ęhodi’nikwáęda’ nę:gyę́h hwa’ shęh niga:yę:.

Ne:’ gyę:’ gę:s to:gyę́h hwa’ ne’ gyę́:gwa’ sadó:wa:s ne:’ nęh o’grǫ́:gyǫ̱hne:’. Ka:gǫ́:h hęhse:’. Onatadé:nyǫ’ sé’gyę:’ ne’ gwa’yǫ’. Onatadé:nyǫ’ shęnhǫ: deganadawęnyé’ta’. Ne:’ gę:s to:gyę́h hwa’ dagá:gyę:ht tǫ: tóh ha’ge:’ shęnhǫ: onatadé:nyǫ’. Ęhsé:gę’ to:gyę́h hwa’ gyę́:gwa’ onadǫgóhdǫh tę’ gwáhs t’eswé’geh. Tohǫ: ęhsehfre:’ tó:gyęh.

O:nęh ęhsé:gę’ gyę́:gwa’ ska:t otahá:gwęh. Oyę́:deht to:gyęh hwa’ shęnhǫ: ha’deyona’skotá’ǫh. A:yę:’ gę:s toh n’agá:ye:’ ne’ í:nǫh nyo:’ ha’dwę́n’asgwahk ’awatahá:go’. Tkwęhǫ: gihne: gę́:s tę’. Ne:’ gi’ thǫ: ęhsyánhę:’ o:nęh tó:gyęh. Ó: tohdzí:hah shęh n’adagana’skwé:sǫ’s.

Tǫ: nęh wa’héh ęwatahá:go’. Wi̱hsa:s gaęnhhǫ: nę́:gyęh ha:yó:da’. Ne:’ se’gyę:’ gę:s to:gyę́h hwa’ nęh sǫheh nęh gadidaksénǫgye’s shęnhǫ: ohádenyǫ’. Ne:’ gi’ tǫ: ęhsyánhę:. Tǫ: gwahs tohdzí:hah shęh n’adeganá’skwe:s. Ne:’ gę:s to:gyęh a:yę:’ daodo’kdá:gye’ shę́h n’adeganá’skwe:s.

If you are having problems viewing the language properly, please download and install one of the Languagegeek fonts.
©2002-2013 Chris Harvey/Languagegeek
Last Modified: 08-Jun-2013