Onʌyota’a:ka Text

Below is one of the Onʌyota’a:ka stories in Georgina Nicholas and Karin Michelson’s work Three Oneida Stories.


Úska utlátste’ lʌtahsesú:ne’ ohkwá:li̲, kwah ki’ tsi’ ná’ nihʌtahsó:tʌ skʌhnáksʌ̲. Tsi’ kwí: niya:wʌ́: ka’ikʌ́ kohsla’ké:ne kwí: nok tsi’ wʌhnisli:yo̲, yotáhalote̲. Tahonatutáhkwʌ’ kati’ wí:ka’ikʌ́ ohkwalí khale’ skʌhnáksʌ’ tahyatawʌlyéhsa̲. Nok tsi’ elakwi né: na’kawhyúhati’ nukwá: lotukohtuháti’ skʌhnáksʌ̲. Tehotawʌlyeháti’ ka’ikʌ́ tehotkahtunyútih. Kawhyuhaktúti’ kwí: ka’ikʌ́ tehonatawʌlyehátih. Kwah kati’wí: ahsok nʌ wahatkátho’ a’é: tyota’swʌ́:tahl̲e̲, owisá:ke kwí: ka’ikʌ́. Wá:lelhe̲, latkʌ’sé:na’ kwí: ka’ikʌ náhte’ akwáh ka’íkʌ́ nityotyelʌ́ thi:kʌ̲. Nʌ kwí: tho nyahá:le’ thikʌ́. Tsi’ kwí: ní: nikú akta’ wahotkwi’tuhá:ti’ tho niku sá’ wé:ni náhte’ wahatkátho̲. Khale’ nʌ́ wa’thokahlayʌ:táne’ ka’ikʌ tsí’ kʌ’ nithoyʌ́ha ne thó lotanitskwahlá:tslote’ tho lʌ́:tle’ ka’ikʌ́. Né: oni’ waháttoke’ tsi’ lanitsyato:láts. Tho kwí: watáhslote’ ka’ikʌ́ kwah kʌs tsi’ nikú wahʌtsyo:kó: khale’ tho wahʌtsiha:lʌ́: ka’ikʌ́ otahsláhke̲. Yah kwí: te’wé:ni nʌ na’teholi:lés. Nʌ tú:ske’ wa’thatskanúthu’ tsi’ uhte niyawéku’ ahʌ́tsyake’, nikʌtsi:yóhse̲. Nʌ́: kwí: thikʌ kwáh oskanʌ́ha tho yahoteyʌ’túti’ thikʌ́ yah kwʌ́ tehatto:kás ka’ikʌ́ nithoyʌ́ha̲. Kwáh thikʌ́ nʌ wahakwe:ní: ya’tha’shʌnayʌ:táne’ nʌ se’ ók tahatahslotakwáhte’ thikʌ́ nʌ se’ ók yosnoláti’ kʌ’ nukwá ya’tusahawisi:yáhke̲. Tho kwí: tehoslihʌ’uháti’ takʌ’ kwí: aháttoke’ ha’ikʌ né’ kʌ’ nithoyʌ́ha tsi’ wahotsyanʌ́sko̲. Nʌ kwí: ka’ikʌ́ ohkwalí tho ya’thyátlane’ thikʌ. Tho kwí: lonhutáti’ kwí: ka’ikʌ́ tho yotsʌ’tunyú:ne’. Wahʌ́:lu’ ohkwalí, “Kátsa’ né: nutáshawe’ nisʌtsyaka’tátih?” Wahʌ́:lu’, “Ísi’ nukwá owisá:ke takwisakahlu:táte’,” wahʌ́:lu’ thikʌ́, “Thos ya’kanitáhsʌhte’ tho tahutekhwa:kó: nʌ se’ ók tutakanitahsóthsi’. Khale’ thó nyusakanitáhsʌhte̲.” Wahʌ́:lu’, “Yah thyaya:wʌ́: tsi’,” wahʌ́:lu’, “Akatu:kóhte’ tewakeslihʌ’uhátih.” Nʌ se’ ók kwí: wahatu:kóhte’ ka’ikʌ tehoslihʌ’uháti’ ki’wah. Nʌ́ oni’ né: ka’ikʌ́ ohkwalí wahaska:néke’ ka’ikʌ́ tsi’ nihotsyaka’tátih. Nʌ́: kwí: thikʌ́ tho wahahkwislúni’ thikʌ́ ahawisakahlu:táte’ khale’ kwí: nʌ́: tho kwí: niyoká:la’ au:tú: tho yahanitáhsʌhte̲. Tho kwí: thikʌ tho yahanitáhsʌhte’ tho kwí: lʌ́:tehl̲e̲. Kwah kwí: kʌ’náhe’ tho lʌ́:tle’ nʌ wá:lelhe’ shátkʌs kwí:. Tahanitahso:kó: kwi yah né: kánike’ kʌ́tsi’, nʌ sahlehyá:lane’ tsi’ wahohlo:lí: wí: nʌ̲ skʌhnáksʌ’ takʌ’ kwí: ahonúhtuhke̲. Wahʌ́:lu’ swatyelʌ́ kʌs wahu:níse’ nʌh utakutekhwa:ko̲. Nʌ ki ale’ wí tho yusahanitáhsʌhte’ thikʌ. Tho kwí: niyotahalatalíhʌ ka’ikʌ wahoslʌ́htalawe’ ohkwá:li̲. Tho né: waho:táhw̲e̲. Sahaye:né: thikʌ nʌ́:, yah né: te’tsyotáhalote’ nʌ né: yo’kaláu. Nʌ sahlehyá:lane’ ka’ikʌ tho kwí: lʌtahsó:lu wahʌ́:lu’ nʌ uhte wí e:só: tho yonatekhwákwʌ kʌ́tsih. Nʌ kwí: tusaha:táne’ thikʌ́ yah thau:tú: kwáh tsi’ niha’shátste’ ʌ́:latste’ ʌshanitahsóthsi̲. Nʌ kwí: thikʌ kwáh wahateyʌ’túni’ kwí: tsi’ ʌhala:táne’, nʌ́ se’ ok kwí: tahatihʌ́tho̲. Tsi’ kwí: niyonuhwákte’. Nʌ́ yahatkátho’ yah né: te’shʌtáhsute̲. Nʌ́ yahatkátho’ tsyowislátu’ né: tsi’náhe’ tho lʌ́:tle’ lotnuhtú:tu ahʌtsyaye:hn̲a̲. Tho kwí: né: thʌtahsó:lu owisáhke̲. Né: kati’ yakʌ’ wí: alyá: nʌ yah te’shʌtáhsute’ ohkwa:li̲.

rotinonhsonni font adf̲ʔ̲ˀ̲·̱

If you are having problems viewing the language properly, please download and install one of the Languagegeek fonts.
©2002-2013 Chris Harvey/Languagegeek
Last Modified: 29-Oct-2014