Please download a Languagegeek.com font to view these pages properly.

Onöndowá'ga:'

Seneca Text

This story, Ji’dë́’ö:h (The Bird) was told by Lena Snow to Wallace Chafe in 1957. This version uses the acute accent to mark stress.

Ji’dë́’ö:h

So’t ëgegeodë’ gwá: nö:h, ha:nyö́’ö negë’ dó:döëdzo:ní ’éothö:dé:k, nigagéo’dë́:s nónëhji:kha:’. Ne:’ gyö’ö nónëhji waonöhwáge:eya’s. Da: onë ’o:ya’ sa:onyá:k, hoksá’dayë́’ gyö’ö́ gwa’hoh. Da: onë nä́: gyö’ö gahadagö́: hwa:ne:’. Da onë nä́: gyö’ö gë:s hadówäthé’s negë’ né haöhwö’. Da: onë nä́ gyö’ö, wáë́’. Gyö’ö né sa:ayö’.

“Higë’ né shagóawak, ga:we nä́: heyagawe:nö́:h?”

“Asde nö́: gotgá:nyé:” gyö’ö wa’a:gë’. Da: onë nä́: gyö’ö, wáë́’. O’shagoyá’dihsa:khá’ hwa:yagë’t. Da: onë nä́: gyö’ö da’ashago:gë’ gatgá’hóh, ne:’ gyö’ö gë́:s negë’ ne yeksá’á:h, gonëdéo’ gyö’ö negë’ néh, onö́’is. Gonödéo’ gyö’ö dá: dödaye:yö́’. Gyö’ö gë:s ne yeksá’á: wa’a:gë́’ gyö’ö,

“Gwé: ’o:në́ ’o:wi:h?” Gyö’ö gë́:s wa’a:gë’.

“Hë́’ëh. Jigós shö́:h,” gyö’ö gë́:s wa’a:gë’, negë’ ne yegë́hjih. Da: onë nä́: gyö’ö gë:s ösayeya:gë’t sayötga:nyéha’. Da’jío gyö’ö shö: gë:s nä: dzeda:khe’.

“Gwé: ’o:në́ ’o:wi:h?” Gyö’ö gë́:s wa’a:gë’. Dzok o:në nä́: gyö’ö o:në gyö’ö né:’ së wadö:tha’ o:në né:’.

Dösaye:da’t ne’hoh, “Gwé: ’o:në́ ’o:wi:h?”

“Hë́’ëh,” gyö’ö wa’a:gë’ ne yegë́hjih.

“Jigós shö́h,” gyö’ö ’áe’ wa’a:gë’. Dösayöwë:nyé:’, gyö’ö gë́:s negë’ né gonödeo’. O:në nä: gyö’ö ösayeya:gë́’t, ae’ ne yeksá’á:h. Jö:gwa nä́: gyö’ö shö: dösaye:da’t. Gahóga:ën. O:në nä́: gyö’ö ji’dë́’ö: ’odö́’ö ne gyö’ö́ wa’a:gë’.

“Gwé: ’o:në́ ’o:wi:h?” gyö’ö wa’a:gë’.

“Ë̱:h,” gyö’ö́ wa’a:gë’, “o:në nä́: ’o:wi:h,” gyö’ö́ wa’a:gë’.

“Ëgö:nö́:n nä́: jigós shö́: ga:o’ dödásahgé:t” gyö’ö́ wa’a:gë’.

“Hë́’ë” gyö’ö wa’a:gë’ ne yeksá’á:h.

“O:në ní: ëgáhdë:di’ awë́detgä:dé’ ní: hë́:öwe hë:ge:’,” gyö’ö wa’a:gë’.

Da onë nä́: gyö’ö o’jö́hsëthó’ gyö’ö negë’ ne yegë́hji wa’a:gë́’ gyö’ö “Dödásahge:t,” gyö’ö wa’a:gë’.

“O:në nä́: ’o:wi:h,” gyö’ö gë́:s wa’a:gë’. Da: onë nä́: ’o’tga:dë’ nä́: gyö’ö ji’dë́’ö nä́: gyö’ö né wa’ö:dö́’ negë’ ne yeksá’á:h. O’tga:dë’ nä́: gyö’ö dosgë né wa’ödädë’. Da: onë nä́: gyö’ö jago:tha:’.

“O:në́ ’o:wi:h, o:në́ ’o:wi:h” gyö’ö jö:döh. Da: onë nä́ gyö’ö hi:gë:h. Sa:ayö́’ negë né ho’nih, negë’ ne hodówäthö:h. O’shagodá:ödö:’. Da: onë nä́: gyö’ö wa’a:gë’

“Ní:’ da’agënö́hdö’” gyö’ö́ wa’a:gë’ wa’eiwáhset gyö’ö waöwöiwahséhdë’. Da’jío nä: gyö’ö́ shö́: ne’hó o’wadädë’ negë’ ne ji’dë́’ö:h, negë’ né ’ö:gwé ’odö́’öh. Ne:’ wa’öts̈honyá:nö́:’ gyö’ö wa’a:gë’. Ne’hó nö’ö:wëh.

Da: onë nä́: gyö’ö wáë “Dödásahgé:t, nä́: da’áö nö:saya:wë́ no:yá’ kho” gyö’ö́ wáë́’. Da: onë nä́: gyö’ö o’shago’daswáës̈yö:’ negë’ néh, gonödéo’ negë́’ so’jí da’agáih, so’jí da’ayagonödä:nö:n negë’ néh, go:awák a:we:t. Negë’ ne shagóawak né:yo:’.

Da: onë nä́: gyö’ö ne’hó hwa:e’, negë’ në́: hagë́hji waë’ gyö’ö “Dödásahge:d thö:saya:wë́ no:yá’ khoh.” Gyö’ö́ waë’.

O:në nä́: gyö’ö wa’a:gë’ “Hë́’ë” gyö’ö́ wa’a:gë’.

“Ne’ho ní:’ nëyó’dë:ök, ne’ho ní:’ niyawëdétgä:de’. Hë́:öwé ’ëtgé’sé:g. Da’áö sawagadö́swe’dë́’ wë:dö́” gyö’ö́ wa’a:gë’. Da: né:’ gyö’ö gáiö:ni në:gë: né:wa’ né gahadagö: hëhsé:’, da’jío shö́: ne: né:’ neh, ji’dë́’ö: onë nä́: kho dö́sathwadasé: hodi:thá:’, hë́:öwé gä:idö’. Ö:gwe gyö’ö nónëhji negë’ néh, ji’dë́’ö:h. Da: ne’ho gyö’ö niyáwë’ö ’áe’ nónëhjih. Dá: ne’hoh.

Home

Previous Page

Last Update: December 26, 2013