X̄a'’islak̓ala / X̌àh̓isl̩ak̓ala (Haisla) Example Text

This story, Ba'xᵒbakᵒalanusiwa / Bàxʷbakʷalanusiwa was told by Gordon Robinson. It is presented in an orthography primarily geared towards linguists, and it contains many non alphabetic symbols indicating the grammatical relationship between words and phonetic information. I have provided here the original along with a transliteration into the Vink orthography. Another text with audio is available from Bach's website.

Please note that many characters may not display properly, as they are built up of a base letter plus a modifying diacritic mark (a non-spacing accent). If you are using an up-to-date Unicode font (such as those available here at Languagegeek), and your browser is fully OpenType compatible, the accent placements should be correct.

Vink Version

Wa qi nu'ymmasintha, qi ḡa'ḡapnds. Q̓i'p̓nxʼidi nu'snthasi ḡi wi'sms ḡa'ḡapnnds du qi ḡnm's ḡa'ḡapnds. Wa lids gey̓axc̓ya'sads hs Ba'xᵒbakᵒalanusiwaklawadsx̄i la qids ḡya'layadsx̄i, ḡᵒiksukᵒla'sasi gi msla qn la'qyamasisi n̓okᵒs bgᵒa'nm. Hide' Ba'xᵒbakᵒalanusiwaklasugilhadssi la qids Ga'layads Bgᵒa'nmx̄i. Lanugᵒanu'sathin̓utha hs qik... nis q̓alh nu'ymmnds hs qi ma'kokᵒs ḡa'ḡapnds.

Hn'dhmw̓sm sa'w̓ati hs qids Ga'layads Bgᵒa'nmx̄i, du lhk̓ᵒis. Ha, gu'gᵒisʼina... nwa'qlayax̄i... du sa'smasi – sk̓okᵒ sa'smadssi – li gu'gᵒisʼina la ʼux̄ᵒdha'ʼis hs wa'yax̄i. Ḡla'm̓isl̓i qn ma':miisi ʼinix̄ᵒ la'xʼathlath zw̓n. Ḡᵒe'la qids Ga'layads Bgᵒa'nmx̄i, qi ʼugᵒliza'd gids w̓ax̄a qids li':lk̓ᵒinix̄ᵒax̄i la ḡya'layadsx̄i qi qn ge'qyamasi qi hm'sayasi. Ha ḡᵒe'la qi.

Lincoln and Rath Version

Wa ~qi‿ nùym̩ħasin̩ƛå, ~qi‿ ǧàǧapn̩d.s. Q̓ìp̓n̩xʔidi nùsn̩ƛasi ǧi‿ wìsm̩s ǧàǧapn̩nd.s du ~qi‿ ǧn̩m̩̀s ǧàǧapn̩d.s. Wå‿ lid.s‿ gaiy̓axc̓iàsad.s ~hs‿ Bàxʷbakʷalanusiwakl̩asuad.sx̌i lå‿ qid.s‿ ǧiàla.yad.sx̌i, ǧʷiksukʷl̩àsasi gi‿ msl̩a qn̩‿ làqiamasisi n̓aukʷs bgʷànm̩. Hidài Bàxʷbakʷalanusiwakl̩asugiɫadssi lå‿ qid.s‿... nis q̓aaɫ nùym̩ħn̩d.s ~hs‿ ~qi‿ ma̓l̩aukʷs ǧàǧapn̩d.s.

Hǹ̩λm̩w̓sm̩ sàw̓ati ~hs‿ ~qid.s‿ Gàla.yad.s Bgʷànm̩x̌i, du‿ ɫk̓ʷis. Ha, gùgʷisʔinå... nuàql̩a.yax̌i... du‿ sàsam̩asi – sk̓uakʷ sàsm̩ad.ssi – li gùgʷisʔinå lå‿ h̓ux̌ʷλàʔis ~hs‿ wàa.yax̌i. Ǧl̩àm̓is.l̓i qn̩‿ mà:miħisi h̓inix̌ʷ‿ làxʔaƛl̩aƛ zu̓n̩. Gʷàila ~qid.s‿ Gàla.yad.s Bgʷànm̩x̌i, ~qi h̓ugʷl̩izàd, ~gid.s‿ w̓ax̌å ~qid.s‿ lì:lk̓ʷinix̌ʷax̌i lå‿ ǧiàla.yad.sx̌i ‿qi qn̩‿ gàiqiamasi ~qi‿ hm̩̀sa.yasi. Ha ǧʷàilå ~qi.

If you are having problems viewing the language properly, please download and install one of the languagegeek fonts.
©2002-20011 Chris Harvey/Languagegeek
Last Modified: 25-Aug-2011